”Soldat Lars Larsen Hofstad”: Hvem var barnefaren?

 

Vernepliktsbestemmelsene fra 1799 satte det året man fylte 20 år som utskrivningsår. Tjenesten tok normalt til året etter, og tjenestetiden var 10 år. Vernepliktsloven av 5. juli 1816 satte det året man fylte 22 år som utskrivningsår, og man kunne bli utskrevet fram til fylte 27 år. Tjenestetiden var fortsatt 10 år. Disse bestemmelsene gjaldt til 1854. Vi går ut fra at bestemmelsene før 1799 var noe i nærheten av bestemmelsene for de to periodene ovenfor.

Vi tar utgangspunkt i FT 1801. Under Hofstad finner vi tre forskjellige Lars Larsen  med rimelig passende alder.

 

Lars nr. 1 er 31 år og gift husmann med jord. Dette må være den Lars Larsen (døpt 04.03.1770) som finnes under Hofstadbroen Østre (Hegra bygdebok, bind 2, side 197). Han ble gift 19.06.1794 og fikk fire barn. Han var dessuten 40 år i 1810 og for gammel til å være soldat. Han kan nok holdes utenfor diskusjonen.

 

Lars nr. 2 er 10 år (i sitt 10. år) og sønn av Lars Gundersen, enkemann på 66 år, bonde og sagmester. En Lars, "Lars Hophstads Barn", ble døpt 13.06.1791. Faddere var: "Kjersten Knotgrd: [Knotgrind], Ane Hofstad, Anders Fossen, Lars Hofstadgrd: og Ole Schjelstad". Dette må være Lars nr. 2. Han finnes under Hofstad Østre (Hegra bygdebok, bind 2, side 192-193). Denne Lars var den yngste i en stor søskenflokk. Han ble gift 21.05.1821 og omtales da som "Ungkarl Gaardmandssøn Lars Larsen Hofstad, 30 Aar. Dette betyr nok at han var i sitt 30. år, så alder i FT 1801, dåpsdato og alder ved vielsen stemmer overens. Familien flyttet til Mørsettrøen (Hegra bygdebok, bind 1, side 314) og videre til Trondheim i 1825. Tre av de fem barna ble født der. I militær rulle, "Hoved=Lægds og Ungt Mandskabs Stam=Rolle af det Tronhiemske Infanterie Regiment og det Størdahlske Compagnie begyndt i Aaret 1796" (stamrulle), finner vi på side 565 soldatlegd nr. 36 som utgjøres av to Hofstad-gårder, to Kristlok-gårder samt Island og Smågård. Her står en Lars Larsen, født 1790 (døpt sent?). Han er "Gaardmandssønn" og bor i legdet, dvs. på en av de seks gårdene. Under "Udgaaet af Rullen" står det at han  ble soldat 12. juli 1809 (uten angivelse av legdet). I kompanirullen merket "Anno 1807", tatt i bruk i 15.05.1807, finner vi ham i legd nr. 44 som utgjøres av to Dybvad-gårder, Lille Lånke og Øyan i Lånke, to Ysti-gårder og Ystines i Stjørdal. Vi finner ellers de samme opplysningene som står i stamrullen. I kompanirulle (Anno 1811), tatt i bruk 20.06.1811, finner vi ham i samme legd. Kompaniet kalles nå "Det Størdalske Skiløber Compagnie". Han kalles "Ungt Mandskab af 36. Lægd, Skiløber Lars Larsen Hillan". Han har avløst Jon Larsen Hillan (født 1777). Hillan er kanskje Hjellan i Skatval? Fødselsår og utskrivningsdato er som i rullen fra 1807 og i stamrullen. Videre opplyses det at han er 161.5 cm høy, har tjent i to år og bor hos foreldrene. Han må ha fått etternavnet Hillan fordi han en periode bodde på denne gården.

 

Lars nr. 3 i FT 1801 er 29 år, ugift, "National Soldat" og sønn av bonden Lars Larsen, enkemann og 66 år. Lars nr. 3 er ikke funnet blant døpte 1771-1773, men han ble konfirmert 10.06.1787. Vi finner ham i kompanirullen for Stjørdalske kompani (Anno 1807) under landvernet i legd nr. 35 (Hofstad og Husbyn). Ifølge rullen er han født i 1772, "Bruger af Plads" og overført til landvernet i september 1804. Ved FT 1801 var han i sitt 29. år, så her er det fullt samsvar mellom aldersopplysningene. I rullen står det også at han har "Tient 10 Aar". Vi finner ham også i neste kompanirulle (Anno 1811). Den viser at han fikk avløsning 03.02.1809. (Denne opplysningen burde også ha stått i kompanirullen fra 1807. Det kan eventuelt ha vært en rulle mellom den fra 1807 og den fra 1811, som ikke er bevart.) Det gjentas at han har "Tient 10 Aar". Han må ha blitt soldat i 1799, i sitt 27. år. Regelen var fem års tjeneste som soldat "ved linjen" og deretter fem år ved landvernet. Han fikk bare fire og et halvt år ved landvernet og trolig fem og et halvt år "ved linjen" Familien til Lars finnes under Hofstad Vestre (Hegra bygdebok, bind 2, side 189). Lars selv ser ut til å mangle? Som nest yngste barn står en Lars (døpt 25.01.1784). I kirkeboken finner vi ham som "Lars Hophstads Barn". Faddere var "Lars og Gunder Hophstad [far og sønn fra Hofstad Østre], Lars og Gunille Torge, Beret Hophstad". Denne Lars kunne også ha vært en kandidat, men han finnes ikke i FT 1801 eller blant konfirmerte 1798-1803. Det viser seg at han ble begravet 02.04.1786. Bygdeboka har altså gitt Lars nr. 3 dåpsdatoen til hans senere fødte bror. Hofstad Vestre ble delt mellom Lars nr. 3 og den yngre broren John. John ble bruker av Hofstad Vestre gnr. 271/1, mens Lars nr. 3 fikk gnr. 271/2 som fikk navnet Hofstad Mellom (side 191). Ved vielsen 14.06.1821 var han "50 Aar" (trolig oppgitt av brudgommen) og ved begravelsen 03.06.1826 "56 ½ Aar" og "Leilænding". Bygdebokforfatterne har oversett disse aldersangivelsene. Den siste alderen stemmer ikke helt. Ved beregningen har presten trolig brukt dåpsdatoen til en eldre bror av Lars, som også het Lars. Denne Lars ble døpt 29.10.1769 og døde også ung. At Lars nr. 3 var leilending stemmer med opplysningen i kompanirullen om at han var plassbruker. Han var ferdig som soldat 03.02.1809 og kan derfor ikke være barnefaren.

 

Barnefaren må derfor være Lars nr. 2, dvs. Lars Larsen Hofstad (døpt 13.06.1791) fra Hofstad Østre, sønn av Lars Gundersen, bonde og sagmester.

 

(Rullene ovenfor finnes i Statsarkivet i Trondheim under 1. Trondhjemske infanteriregiment, stamrullen for Stjørdalske kompani 1796-1850 i boks nr. 11, hylle F 046.4.2 og kompanirullene for Stjørdalske kompani i boks nr. 3, hylle F 049.6.7. "Det Størdalske Compagnie" omfattet Stjørdal, Hegra, Skatval, Lånke og Malvik.)

 

tumblr analytics