Christian Wollnick [i Norge: Wølner] ble gift 24.05.1793 i Tydje i Dalsland (C:3, side 163) med Maria Christina Bergman (født 28.03.1754 på Rolfskärr i Tydje (C:2, side 211). De ble viet av hennes bror, Abraham Bergman. (Skrivemåten på Christians etternavn varierer i kildene, men selv brukte han i alle fall formen ovenfor i signaturen i boregistreringen etter Maria Christina.

Maria Christina ble først gift i 1783 med presten Sven Altermark (født 1750). De hadde barna Lovisa Charlotta Altermark (født 09.06.1784 i Gräsmark i Värmland) og Jonas Esbjørn Altermark (født 22.11.1785 i Tydje, døpt av sin onkel (C:3, side 47). Denne familien finnes i Gräsmark AI:4, side 435 under Brandsbol. Vice Pastorn Sven Altermark var innflyttet 1782 og Maria Christina i 1783. Begge barna døde av kopper i 1787. Maria ble skilt i 1789 og flyttet samme år tilbake til Dalsland. Der ble hun altså tre år senere gift med Christian Wollnick.

Christian flyttet allerede 1783/1784 med sin første kone, Olea Cathrine Margaretha Hoff, og angivelig sønnene Christian (født 1775) og Johannes (født 1780) fra Tösse til sølvverket i Hensbyn i Fröskog sogn, nabosognet vest for Tydje (Tösse AI:1 (1781-1791), side 41). Olea døde i Fröskog 05.09.1785 "af Barnbörd" (C:4 (1764-1819), side 239, Gustafshyttan), men sønnene er ikke gjenfunnet i Sverige. (Ved boregistreringen etter Christian står det også at han ikke etterlot seg arvinger i Sverige.) Christians søster døde i Fröskog i 1792: "Madame M. Wollnech från Norige, död den 29 Januari af  Blodgång, begrafven den 6 Februari, 40 år". Første husforhørsprotokoll er Fröskog AI:1 (1795-1807). Den starter dessverre mer en 10 år etter at Christian og Olea kom til Fröskog!        

Christian og Maria finnes i denne protokollen på side 33 som "Inhyses" i Kråkerud (under  Edet) under Hensbyn hvor sølvverket lå. Christian arbeidet ved Gustafshyttan. De var til nattverd 1796 og flyttet samme år til Brunskog sogn i nåværende Arvika kommune i Värmland. Av de to finner vi bare Christian i Brunskog AI: 8 (1795-1799), side 312 under Brunsberg. På samme sted, side 311, finner vi geschworneren Olof Naucler. (Naucler kalles i AI:10 (1805-1809) "Bergmäster". En nærmere omtale av ham og noen av stedene som Christian etterkommere kom til, finnes her: http://www.abc.se/~m225/litteratur/lig/lign_berg.html).

Etter side 311 finner vi flere av betjentene på Brunsberg bruk (også kalt Spångdal og Skogsbork stångjernsbruk). Christian nevnes som Bokh: Christopher Wollnich, [født 17]46, [från] Noriget". Han ble Ex[aminert] 1796 4/12 og 1799 15/12. Christian var altså bokholder. Maria Christina finner vi derimot i Tösse AI: 5 (1797-1805), side 129 under Rolfskärr. Hun er ført blant tjenestefolkene og kalles "Fru Christina Volnich". Også i AI: 9 (1800-1804) finner vi bare Christian, på side  326 under Brunsberg. Han omtales nå som "Bokh: Chr. Wollneck". Cristian ble Ex[aminert] 1801 15/10 og 1802 14/11 og flyttet i 1804 til Glava sogn like i nærheten. I Glava AI: 4 (1802-1806), side 160 under Öfra Rud finner vi både Christian og Maria.  Han nevnes som "MasMästaren Christian Wolnik". Han var altså ansvarlig for masovnen. I AI: 5 (1807-1811), side 143 under Lenungens masugn finner vi igjen begge to. Begge er overstrøket, noe som betyr at de ikke var i sognet etter 1811. Maria er markert "utflyttet". I Glava F:2 (1801-1846) finner vi blant døde 1807 på side 21, Lenungshyttan, død 8. juni, begravet 31. [!] juni "Insp: Wolnecks hustru Vattusot, 53 år gl:".  Det var boregistrering etter "Högädla Frun Fru Wålnek wid Lenungshyttan i Glafva Socken" 19.05.1807. Det var ingen fast eiendom. Aktiva var inndelt i: Silfver, Ten och Postlin och Stenhjärte, Bläk Saker, Glas Saker, Kåppar Saker, Logg och Sansf? Kjerk, Hus Råd Saker, Kjöre Redskap [hesteutstyr, men ingen hest], Kreatur (3 st. Körr, 5 st. Getter med med tväne kilingar, 4 st. får med tväne Lam), Gångkläder. På positiv side var summen 63-10-10. Det var gjeld til tre personer: Herr Munsterskrifvare Floberg 25 rd, Gamle Anders Mattesson 15 rd og Herr Ljuttnant Laurell Lån 25 rd. Dette ble til sammen 65 rd, så boet var omtrent i balanse. At alt er registrert bekreftes av signaturen C: Wollnick (Gillbergs häradsrätt FII:11 (1807-1832), side 245, 7 sider). Vi merker oss at de hadde egne dyr, men ikke egne hus.

Det var nok Christian som skulle ha vært markert "utflyttet". Han finnes ikke i AI: 6 (1810-1815), side 98 under Lenungens masugn eller utflyttet 1810-1811 i Glava B:2 (1810-1855), og protokoll for utflytting 1795-1809 ser ut til å mangle. Derimot finnes han i Värmskog AI:8 (1810-1815), side 109 under Rolfsbol Hytteverk: "Enkeman Smältare Christian Wollnick", innflyttet fra Brunskog. (Han var trolig en kort periode i Brunskog etter at Maria døde.) Her ser vi for første gang i Sverige hans fødselsdato, oppgitt til 1/7 1745 i Norge. (Han ble døpt 07.07.1745.) Det står at han "afled" 1815. I Värmskog C:6 (1794-1844), side 451 finner vi under Rolfsbol: "Enkemannen och Smältaren vid Rolfsbols Hyttevärk Christian Wollnick, född i Norrige 1745, afled den 24. Junij af Ålderdom, begr. 2. Juli, 70 år gl."

07.10.1815 var det boregistrering "wid Rolfsbols Silfverhytta efter framledne Inspektorn Carl Christian Wollnick som därstädes afled den 24:e nästförflutna Junij …". (Gillbergs häradsrätt FII:14 (1815-1819), side 255, 8 sider):

Er 1815 den 7de October förrättadet Laga Bouptekning wid Rolfsbols Silfverhytta eftter framledne Inspectorn H: E: Carl Christian Wollnick som därstädes afled den 24:e nästförflutna Junij, Sedan Han lefvadt som Änkeman i flera år, Och utan at innom Riket eftter sig lämna några arfvingar, Detta Bo mig gafs till Uptekning och Värdering af Rustmästare. Änkan Karin Berglund, som i den aflednas Hus tjent som Hushållerska och Skjötterska något ofver fäm år, H???r för å den afledne genom Testamente af den 22 Junij detta år tillagt såsom  belöning denna sin Hushållerska all sin lilla genlåtenskap, som består i följande:

Så følger: Silfver, Diverse Husgeråds Saker, Böcker: 1 Dansk Bibbel, 1 stor Tysk Bok, 5 mindre Tyska Böcker, 1 liten Dansk Bok, 2 Svenska Historie böcker, Sängkläder, Linne, Den aflednas gångkläder, Meublar, Fortsättning af Diverse [bl. a. kjerre og bredslede].

Summa Inventarie: 141-44-. Gjelden utgjør 34-15-20. De største gjeldspostene:

Till Krons Befallingsman H: P: Nygren 10-5-4, Till Munsterskrifvare H: Magnus Floberg 6-32-,  Till Bruks Inspectorn Joh: Ullric Wahrholm 5-, Till Anders Andersson i Rommenås för Auctions … 4-20-8. (To av disse kjenner vi igjen fra boregistreringen etter Maria Christina.)

Vice Pastorn Herr Bengt Allstermark (trolig en slektning av Maria Christinas første mann) gjør krav på to bøker: "Professor Gellertz Moraliska föreläsningar, som afledna Wollnick har Låntagit…", men husholdersken forteller at bøkene er overlatt til Herr Ing: Petter von Bähr.

Boets netto på 107-28-4 går til husholdersken etter opprettet testamente. Dette var altså penger som arvingene i Norge gikk glipp av. Summene er i riksdaler banco (rdb), hvor 1 rdb = 48 skilling banco. For 1rdb kunne en i 1815 kjøpe like mye som for 120 svenske kroner i dag.

 

 

10.05.2010

tumblr analytics